Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u. 12. Tel.: 06-88/599-320 [email protected]

Tájékoztató határszemle ellenőrzésekről

Közszolgálati hír

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.hajtja végre)

Tájékoztató

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2023. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.) hajtja végre. A határszemlén a Földhivatali Osztály 5. elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)—(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. Ennek megfelelően a Földhivatali Osztály 5. meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében, a település külterületén határszemlét tart 2023. május 16. napjától 2023. október 15. napjáig.

Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:

• a földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint -köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség) (Tfvt. 5. § (1) bek.)

• szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani (Tfvt. 5. § (2) bek.)

• ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig a Tfvt. 5. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározottak szerint hasznosítani. (ideiglenes hasznosítás) (Tfvt. 5. § (3) bek.)

• a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás) (Tfvt. 5. § (4) bek.)

A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).  Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a  földvédelmi  bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A határszemle ellenőrzések — a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett — kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

Zártkerti ingatlanokra vonatkozó külön szabályok

Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti ingatlant érintően hasznosítási kötelezettség, illetve ideiglenes hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt földvédelmi bírság megfizetésére kötelező határozatot hoz, a határozat jogerőre emelkedését követően a határozat egy példányát közli a zártkerti ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzattal. (Tfvt. 5/A. § (1) bek.)

A településen szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási programot (a továbbiakban együtt: földprogram) működtető önkormányzatnak a földvédelmi bírság megfizetésére kötelezett személyt, valamint — ha az nem azonos a tulajdonossal — a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) értesítenie kell arról, hogy amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem igazolja, hogy a meghatározott kötelezettségének (hasznosítási-, mellékhasznosítási-, ideiglenes hasznosítási kötelezettség) eleget tett, az önkormányzat a határidő lejártát követően a zártkerti ingatlant 1 évre a földprogram működtetése céljából kijelölheti. (Tfvt. 5/A. § (2) bek.)

A kötelezett a kötelezettségének teljesítését az ingatlanügyi hatóság által — a kötelezett kérelmére — kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja. (Tfvt. 5/A. § (3) bek.)

Ha az önkormányzat a zártkerti ingatlannak a földprogram működtetése céljából való kijelöléséről dönt, a zártkerti ingatlanon a földprogram céljából történő használat, hasznosítás megkezdésének napján a fennálló földhasználati szerződés megszűnik. (Tfvt. 5/A. § (4) bek.)

Az önkormányzat a zártkerti ingatlannak a földprogram működtetése céljára való kijelölésről szóló döntését hatályon kívül helyezi, ha a kötelezett hasznosítási-, mellékhasznosítási-, ideiglenes hasznosítási kötelezettsége teljesítését - a Tfvt. 5/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvánnyal - a képviselő-testületi döntés meghozatala után, de még a zártkerti ingatlannak a földprogram céljából történő használata, hasznosítása megkezdésének napjáig igazolja. (Tfvt. 5/A. § (5) bek.)

A zártkerti ingatlannak a földprogram céljából történő használatáért, hasznosításáért az önkormányzat ellenszolgáltatással nem tartozik a zártkerti ingatlan tulajdonosa felé. (Tfvt. 5/A. § (7) bek.)

Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó szabályok

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VI11.30.) Korm. rendeletben meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében a település külterületén ellenőrzéseket tart.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:

A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

 

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezés kötelezettségét elmulasztja. (Tv. 60. § (1) bekezdés c) pont)

Az AM Földügyi Főosztálya kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

 

Veszprém, 2023. május 12.

 

Takács Szabolcs főispán nevében és megbízásából

Kleinhaus Mária
osztályvezető

 

 

V