Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u. 12. Tel.: 06-88/599-320 [email protected]

Óvodai, bölcsődei beíratás

Populáris hír

2024. április 15-19. közt- 8.00 órától - 16.00 óráig...

Hirdetmény óvodai, bölcsődei beíratás idejéről

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás és bölcsődés korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz:
- 2024. április 15-19. közt- 8.00 órától - 16.00 óráig,
A beiratkozás helye: Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
8225 Szentkirályszabadja, Kossuth u. 22.

Felvehető:
-aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
-a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde körzethatára Szentkirályszabadja település teljes közigazgatási területe.
A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
a beiratkozás szándékát: - e-mail: [email protected] - papír alapon: Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 22.
- különösen indokolt esetben személyesen is lehet, előzetes telefonos (20/239-47-34) egyeztetés alapján.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és-
- TAJ kártyát,
- születési anyakönyvi kivonat másolatát, valamint
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Bölcsődei beíratás esetén a fentieken kívül szükséges még a - gyermek oltási kiskönyvének másolata és a munkáltatói igazolás a szülők részéről.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és az óvodai jelentkezését a bölcsődeorvos nem javasolja, a bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
A Bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet írásban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
A bölcsődei ellátás keretében annak a családban élő gyermeknek a gondozását – nevelését kell biztosítani: Akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége.
Az óvodai és bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2024. május 24-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Szentkirályszabadja Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda igazgatójánál kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a köznevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Szentkirályszabadja, 2024. március 14.

Czaltik Éva
jegyző

V