Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u. 12. Tel.: 06-88/599-320 [email protected]

Gizella Ház

Szociális intézmény

A Szentkirályszabadja, Jókai u. 1. sz. alatt elérhető Gizella Házban a Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szakmai irányításával működik az Idősek Klubja, a Családsegítő-, és
a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Házi segítségnyújtás.
Az Intézmény fenntartója: Balatonalmádi Szociális Társulás.
Panaszukkal kereshetik: Sajtos Ildikó Intézményvezetőt a 88/542-555-ös telefonszámon, vagy
Báles János Intézményvezető helyettest a 88/542-552-es telefonszámon, vagy személyesen a
Balatonalmádi, Baross G. u. 32. sz. alatt.

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Családgondozó: Szalai Krisztina
Kapcsolat:
Telefon: 88/787-779
email: [email protected]

H:   08.00-16.00

K:   08.00-18.00

Sz:  08.00-16.00

Cs:  08.00-16.00

P:    08.00-13.00

(A csütörtök zárt nap, sürgős esetben a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központhoz fordulhatnak segítségért a 88/542-551-es telefonszámon, vagy személyesen a Baross G. u. 32. sz. alatt.)

A Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott ellátásra a településen élő minden gyermek jogosult.

A gyermekjóléti szolgálat feladata

 • a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
 • valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése az elfogadott szakmai program alapján.

Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a településeken élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét. Működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert, melyben a (jelzőrendszeri tagok (védőnő, háziorvos, gyermekorvos, óvoda, iskola, rendőrség,
Nevelési Tanácsadó, gyámhivatal) által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek családjaival felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a veszélyeztetettséget megszüntessék.

Tájékoztatást nyújt a gyermeki és szülői jogokról, kötelezettségekről, valamint az országos és helyi támogatásokról és ellátásokról, ezek igénybevételéhez szükség esetén segítséget nyújt.

A szolgáltatásszervezési, közvetítési feladata körében megszervezi, hogy a településen élő gyermekek és családjaik szükség szerint az alábbi szolgáltatásokat elérhessék:
pszichológiai,
nevelési,
egészségügyi,
háztartás vezetési- gazdálkodási,
mentálhigiénés tanácsadás.

Szolgáltatásaink:
Megelőzést célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
Családgondozás a személyes segítő kapcsolat keretében
A gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések fogadása, kivizsgálása; visszajelzés az
intézmény felé
Szociálisan és/vagy mentálisan veszélyeztetett gyermek ellátása, figyelemmel kísérése,
szakemberhez juttatása
Kapcsolattartás a helyi gyermekintézmények szakembereivel /védőnők, bölcsőde, óvodák,
iskolák gyermekvédelmi felelősei/ és egyéb a gyermekek sorsát érintő ügyekben eljáró
intézményekkel.
Örökbefogadás segítése
Intézetből hazakerült gyermek utógondozása
Tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás szociális és mentális ügyekben
Életvezetési tanácsadás
Háztartásvezetési, gazdálkodási tanácsadás
Családi konfliktuskezelés
Jogi tanácsadás megszervezése
Pszichológiai tanácsadás megszervezése
Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.
Hivatalos ügyek intézésének segítése.
Ezeken felül meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében
megteszi a szükséges intézkedést.
Intézményünk az elérhető pályázati források kihasználásával, valamint a helyi
önkormányzattal és a civil szervezetekkel való együttműködésben rendszeresen
gondoskodik a gyermekek nyári szünidejének hasznos eltöltéséről. Ennek érdekében
csoportos foglalkozásokat szervez, illetve megszervezi és lebonyolítja lehetőség szerint a
gyermekek napközis és bentlakásos tábori foglalkoztatását.
Különféle kreatív programok keretében támogatja a tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekek felzárkóztatását
Előadások szervezésével segítjük a szülők ismereteinek tágítását, szakemberekkel történő személyes találkozását, konzultációs lehetőségét

 

 

 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Családgondozó:  Czulák Henrietta
Kapcsolat:
telefon: 88/780-920
email.: [email protected]

Nyitva tartás:
H: zárva
K:  08.00-18.00
Sz:08.00-16.00
Cs:zárva
P: 8.00-13.00

A családsegítő szolgálat célja a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzés, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítés, szolgáltatásait a település ellátási területén élő, bármilyen problémával küzdő, segítségre szoruló kliens közvetlenül és közvetve (pl.: telefon, postai úton, internet) igénybe veheti, különös tekintettel:

 • krízishelyzetben lévő egyének, családok,
 • ügyintézési nehézséggel küzdő személyek,
 • nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülők,
 • jogi, mentális, egészségügyi, munkaügyi, háztartás-gazdálkodási, tanácsra szorulók,
 • fogyatékkal élő egyének, valamint családtagjaik,
 • csoportok, közösségek,
 • civil szervezetek.

Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes – kivéve, a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülők, akik a részére az önkormányzat rendelete együttműködési kötelezettséget ír elő.
A Családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységeket végez.
A családgondozó:

 • segítséget nyújt a családi problémák rendezésében,
 • a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszűntetésében,
 • mentális problémáinak megoldásában; és ennek rendezése érdekében szociális, életvezetési és egyéb tanácsokat nyújt és szervez,

Családsegítői tevékenység körébe tartozik az ügyintézési nehézségekkel küszködők részére nyújtott segítség, amely egyszeri találkozás alkalmával is biztosítható: pl. nyugdíjazással, családtámogatási ellátások igénybevételével kapcsolatos nyomtatványok kitöltése, adóbevallások, fellebbezések elkészítése, az adósságkezelési szolgáltatás keretében nem kezelhető adósságok rendezésére részletfizetési kérelmek, egyéb kérelmek megfogalmazása és készítése. Telefonálás, faxolás, interneten történő ügyintézés (tigáz, e.on mérőállás diktálás, önéletrajz küldése emailen) lehetőségének biztosításával a településen törekedni kell a gyorsabb ügyintézésre, az információcsere megkönnyítésére.

A családsegítés keretében biztosítjuk:

Tájékoztatást, információt nyújtunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások, egészségkárosodás esetén leszázalékolás, nyugdíjazás formáiról és a hozzájutás lehetőségeiről.

Az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezésének megsegítése.

Szociális, életvezetési- és mentálhigiénés tanácsadás: az egyén, a család életében előforduló konfliktusok, működési zavarok esetén, (ügyfélfogadási rend szerint).

Tartós munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek és családtagjaik részére az önkormányzat határozata alapján együttműködést biztosítása, tanácsadás nyújtása.

Az 1993. évi III. törvény 64 § e. pontja értelmében a tartós nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködési kötelezettséget ír elő.

Minden települési önkormányzat helyi rendeletében szabályozza az együttműködés eljárási szabályait, a beilleszkedési programok típusait, az együttműködés megszegésének és súlyos megszegésének eseteit, valamint az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a
rendszeres szociális segély csökkentett összegben történő folyósításának időtartamát. A nem foglalkoztatott személy – amennyiben azt az önkormányzat határozatában a családsegítő szolgálattal előírta – családsegítővel együttműködni köteles, az együttműködés során:
kapcsolattartásra jelentkezik az intézménybe, a jelentkezésekről az intézmény nyilvántartást vezet. Első jelentkezéskor együttműködési megállapodást köt a családsegítő és a kliens, amely magába foglalja:
- az intézmény által biztosított szolgáltatások körét,
- a kliens kötelezettségeit.

Az együttműködés célja:
o a munkaerőpiacra történő visszatérés segítése,
o a megváltozott helyzethez való alkalmazkodás segítése,
o a pszichés traumák, hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése,
o programok kidolgozása, amely az önbizalom, önérvényesítő képesség erősítése,
izoláció oldása.

Egyéb feladatok:
o adományok gyűjtése és továbbítása, melyet folyamatosan és rendszeresen szervezzük, pl. használt ruhák, bútorok, tartós élelmiszerek, stb.
o veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.
o pszichológiai, jogi, életvezetési tanácsadást szervez a családtagok egymás közti, a család és külső intézményi környezet kapcsolatának javítása, érdekében,
o elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő
ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását,
o a működési területén élő különböző korosztályba tartozó egyének, családok számára speciális céllal csoportokat szervez és működtet.

 

 

IDŐSEK KLUBJA
(IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA)

Vezető: Böröndi Attiláné

Nyitva tartás:
H-Sz.: 08.00-15.30
Cs:     08.00-17.00
P:       08.00-14.30

Kapcsolat:
Telefon: 88/787-779
email.: [email protected]

A nappali ellátás az 1993. évi. III. törvény 65/F.§ alapján szociális alapszolgáltatási tevékenység. A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben vagy egészben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra.

Feladata:

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása,
 • igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése,
 • lehetőség biztosítása a szociális étkeztetésen keresztül igénybe vett ebéd, ill. az otthonról az intézménybe hozott étel elfogyasztására,

A nappali ellátás az ellátást igénybe vevő idős korú személyek egészségi állapotának
megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása
érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Egyéni esetkezelés:
Segítő és célzott beszélgetések alkalmazása, melynek célja, hogy megerősítse az idős meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait. Krízis esetén feszültségcsökkentés közvetlen beavatkozással (probléma világos megfogalmazása, megértése; remény fenntartása; támogatás).
Közösségi szociális munka keretében:
Ünnepekhez kötődő programok szervezése

 • Húsvét,
 • Névnapok, születésnapok megtartása,
 • „Idősek Világnapja”
 • Karácsony,
 • Készségfejlesztő foglalkozások,
 • Környezetgondozás.

Szabadidős programok:

 • Strandlátogatás,
 • Szalonnasütés,
 • Társasjátékozás,
 • Szellemi, ügyességi vetélkedők,
 • Kirándulások igény szerint

Csoportos szociális munka keretében:

 • Egészségügyi felvilágosító előadások,
 • Csoportkohéziót erősítő foglalkozások.

Kapacitás:
A Szentkirályszabadja Idősek Klubja engedélyezett férőhely száma: 30 fő.

Házi segítségnyújtás
Munkatársak: Nagy Tiborné és Molnár Gáborné
Kapcsolat:
telefon: 88/787-779
email: [email protected]
Munkarend:
H-P: 7.00-15.00.
A házi segítségnyújtás során, a gondozott otthonában a napi életvitel fenntartásával
kapcsolatos teendők elvégzésében nyújtunk segítséget, fizikai, egészségügyi, mentális és
érdekképviseleti területen.

Főbb tevékenységeink:

 • személyi és testi higiénia biztosítása
 • alapvető ápolás, gondozás
 • személyi környezet tisztántartása
 • bevásárlás, étkezés segítése
 • gyógyszeríratás, kiváltás, kiadagolás
 • orvossal való kapcsolattartás, szükség esetén kihívása, vagy az orvoshoz való elkísérés
 • segítő beszélgetések során a problémák megbeszélése, magányoldás
 • hivatalos ügyek intézése, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás segítése.

 

V